Διευκρινήσεις για τις αποσβέσεις παγίων από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή
Διευκρινήσεις για τις αποσβέσεις παγίων από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

Διευκρινήσεις για τις αποσβέσεις παγίων από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

23.11.2016 | 12:35
Σχετικά με τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται ο συντελεστής απόσβεσης 4% για τα πάγια εκείνα που χαρακτηρίζονται ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις, καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Αντίθετα, στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς του παγίου είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής που προβλέπεται για την συγκεκριμένη κατηγορία παγίων (π.χ. «μηχανήματα» 10%).

 

Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης, είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

 

Διευκρινίσεις

 

Εφαρμοζόμενος συντελεστής απόσβεσης 4% και 10%

 

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν στην ΠΟΛ.1216/24.9.2013 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17), έγινε η εξής αναφορά:

 

«Από τον παραπάνω καθορισμό των νέων συντελεστών απόσβεσης, προκύπτει ότι εάν κάποιο πάγιο δεν περιλαμβάνεται σ' αυτόν, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των προβλεπόμενων νέων συντελεστών απόσβεσης.

 

Π.χ. για τα αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω συντελεστής 10% για την απόσβεσή τους, αλλά ο ορθός συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις»»

 

Αργότερα με την ΠΟΛ.1252/25.11.2013 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών, δόθηκαν,  οι παρακάτω διευκρινήσεις :

«Στην ίδια παράγραφο έχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως «μη κτιριακές εγκαταστάσεις».

 

Αντίθετα στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από αρμόδια ελεγκτική αρχή. »

 

Για να προσεγγίσουμε τα ανωτέρω έχουμε:

 

α) Οι συντελεστές αποσβέσεων ορίζονται, από την Νομοθεσία, ως εξής:

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες: 4%

Βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις: 4%

Μηχανήματα: 10%

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού): 10%

Λοιπά πάγια στοιχεία: 10%

 

Για το θέμα αυτό έχουν εκδοθεί οι κατωτέρω απόφάσεις της Ε.Λ.Τ.Ε

i ) Ε.Λ.Τ.Ε ( Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 751 ΕΞ 20.5.2013 ),

 

Πάγια φωτοβολταϊκού πάρκου

Ερώτημα

Ερωτάται σε ποιους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου καταχωρούνται πάγια όπως πανέλες και καλώδια καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πάρκου όπως μπετά και άμμος.

 

Απάντηση

 

Ο ενδεδειγμένος λογαριασμός για την περίπτωση είναι ο 12.08 «Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων»

ii ) Ε.Λ.Τ.Ε (Αριθμ. Πρωτ.: 759 ΕΞ 4.10.2010)

 

Λογιστική αντιμετώπιση δαπάνης για την κατασκευή υποσταθμού ΔΕΗ σε φωτοβολταϊκό πάρκο

 

Ερώτημα

 

Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των αναλωσίμων πηγών ενέργειας με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου. Για την λειτουργία του πάρκου, η ΔΕΗ κατασκεύασε στο όριο του πάρκου ένα υποσταθμό προκειμένου να διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο της.

 

Για την εργασία αυτή η εταιρεία κλήθηκε να συμμετάσχει στην κατασκευή με ποσό 30.000 ευρώ για το οποίο η ΔΕΗ εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χρεώνοντας και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: (ΐ) αν μπορεί ο υποσταθμός να θεωρηθεί πάγιο στοιχείο από τη στιγμή που έγινε για αποκλειστική χρήση από το φωτοβολταϊκό πάρκο, ή με δεδομένο ότι η εταιρία απλώς συμμετέχει στην κατασκευή και δεν αποκτά την κυριότητα, πρέπει να καταχωρηθεί ως έξοδο και (ϋ) αν θεωρηθεί τελικά έξοδο, σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου πρέπει να καταχωρηθεί προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στα βιβλία της εταιρείας.

 

Απάντηση

 

Με δεδομένο ότι ο υποσταθμός είναι απαραίτητος για την λειτουργία του πάρκου, το κόστος κατασκευής του προσαυξάνει την αξία του πάρκου και συνεπώς καταχωρείται ως πάγιο στοιχείο.

 

δ) Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.

 

Τα βασικά μέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τέσσερα:

 

Τα φωτοβολταικα πανελ, ο μετατροπέας, η μπαταρία και τα ηλεκτρικά αντικείμενα που τροφοδοτούνται από την ενέργεια (π.χ. σύνδεση στο μετρητή του δικτύου ή απευθείας με τις υποδοχές και τις συσκευές).

 

Άρα, μελετώντας τα ανωτέρω, κατά την άποψη μας προκύπτει ότι :

 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να αποσβεστεί με συντελεστή 10% και οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων ( π.χ περιφράξεις κ.λ.π) καθώς και τα πάγια στα οποία, ο αποχωρισμός τους δεν είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ( π.χ οι βάσεις στήριξης των Φ/Β ) πρέπει να αποσβεστούν με συντελεστή 4%.

Ο καιρός αναλυτικά