Καταστατικό ΠΑΣΕΓΕΣ | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή

Καταστατικό ΠΑΣΕΓΕΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών,
με την επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)»
Κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α) και του ν.4015/2011 (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Α ρ θ ρ ο  1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Συνιστάται Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, όπου είναι εγκατεστημένη η Διοίκησή της. Για τις σχέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.
΄Α ρ θ ρ ο  2
Περιφέρεια

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.


΄Α ρ θ ρ ο  3
Σκοπός – Δραστηριότητες - Μέσα

1. Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική και συντονιστική Οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ). Η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Εκπροσωπεί τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2. Ειδικότεροι σκοποί της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι :

α) Η προαγωγή και διάδοση των αγροτικών συνεταιρισμών και η ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως.
β) Η πιστή ερμηνεία, τήρηση και διάδοση των συνεταιριστικών αρχών :
1η Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, 2η  Δημοκρατική Διοίκηση εκ μέρους των μελών, 3η Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4η Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5η Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση, 6η Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, 7η Ενδιαφέρον για την κοινότητα.
γ) H επιδίωξη τήρησης των συνεταιριστικών αρχών από τα μέλη της, τα οποία στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας της αλληλεγγύης.
δ) Η επιδίωξη τήρησης από τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ) των ηθικών αξιών της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της φροντίδας, για τους άλλους.
ε) Η άσκηση κάθε δραστηριότητας που προάγει τις δραστηριότητες των ΑΣΟ.
στ) Η οργάνωση και ανάπτυξη της αγροτικής και συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
ζ) Η εκπροσώπηση των αγροτικών και συνεταιριστικών συμφερόντων των αγροτών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

3. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τις δραστηριότητες των Α.Σ.Ο. Δεν ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.

4. Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και μπορεί να μετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων. Συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική γενικά και συνεταιριστική ειδικά ανάπτυξη.

5. Ιδρύει εκπαιδευτικά κέντρα. Δημιουργεί Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

6. Παρέχει συνεταιριστική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στα αιρετά και στα υπαλληλικά στελέχη των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ).

7. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΑΣΟ.

8. Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν στις ΑΣΟ και ενισχύει το έργο των μελών της. Παρέχει κάθε επιστημονική και τεχνική βοήθεια. Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα που αφορά στα μέλη της, και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες, έγγραφες και προφορικές και βοηθά εν γένει το έργο τους για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού τους.

9. Γνωμοδοτεί μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα, που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα, που παρέχονται στις ΑΣΟ καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, που αφορούν στα μέλη της και γενικά το Αγροτικό και Συνεταιριστικό κίνημα της χώρας. Γι’ αυτό και η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές & διεθνείς αγροτικές οργανώσεις καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπηση των συνεταιρισμένων αγροτών, αλλά και των αγροτών γενικότερα είναι Εθνική.

10. Γνωμοδοτεί για τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, για την παραχώρηση της χρήσης δημοσίων, εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε ομάδες κοινής εκμετάλλευσης για κάθε είδους επιχειρηματική επέκταση των ΑΣ και γενικά όπου ο Νόμος ή τα καταστατικά των ΑΣΟ απαιτούν την γνωμοδότησή της.

11. Προάγει και διαδίδει το θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών και των αρχών του συνεργατισμού και γενικά την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνείδησης, διεκδικώντας από την Πολιτεία την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ΑΣΟ.

12. Παρακολουθεί την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και τη σχετική νομοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει προτάσεις και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους, καθώς και του συνεταιριστικού κινήματος γενικότερα.

13. Υποχρεούται να τηρεί Μητρώο των Μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4015/2011.

14. Βοηθά στην οργάνωση και διάδοση των σχολικών συνεταιρισμών.

15. Συμμετέχει σε υπερεθνικά όργανα εκπροσώπησης των αγροτών και των Συνεταιριστικών τους Οργανώσεων στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις των οποίων αποτελεί την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, σύμφωνα με τον νόμο, και καλλιεργεί πολύπλευρες σχέσεις με αντίστοιχες Οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συμμετέχει, επίσης, σε συλλογικά όργανα των κοινωνικών ομάδων, συμβούλια, επιτροπές και σε κάθε μορφής όργανα, που συνιστώνται από το Κράτος, οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παρέχει τις υπηρεσίες της, που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

16. Συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17. Την πραγματοποίηση των σκοπών της η ΠΑΣΕΓΕΣ επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο.
Ενδεικτικά : Ιδρύει και λειτουργεί περιφερειακά παραρτήματα, καθένα από τα οποία αναλαμβάνει την προώθηση των δραστηριοτήτων της στην περιφέρεια της ευθύνης του. Επίσης ιδρύει Σχολές, Ινστιτούτα ή άλλης μορφής όργανα, που κρίνεται αναγκαίο, στο εσωτερικό και ειδικά γραφεία στο εξωτερικό, εκδίδει έντυπα, οργανώνει και συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, που ενδιαφέρουν τους αγρότες. Ιδρύει ή μετέχει σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

18. Συμμετέχει η ίδια ή για λογαριασμό των μελών της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη δράσεων στον αγροτικό τομέα και σε εκδηλώσεις, εθνικές, ευρωπαϊκές, ή παγκόσμιες, που αφορούν στην αγροτική, πολιτιστική κληρονομιά.
Διοργανώνει ή ενθαρρύνει την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδία εορταστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, εκδηλώσεων χρήσεως οπτικοακουστικών μέσων, με θέμα το ρόλο της Γεωργίας και των Συνεταιρισμών.

Ενθαρρύνει και συμμετέχει στο πλαίσιο του εφικτού, στην ίδρυση και λειτουργία αγροτοσυνεταιριστικών μουσείων, κέντρων αγροτικής πολιτιστικής δραστηριότητας και κέντρων αγροτικής νεολαίας, με στόχο τη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ύπαιθρο, συμμετέχει και ενισχύει οικονομικά συνεταιριστικά ινστιτούτα και ιδρύματα, πάντοτε στο πλαίσιο του σκοπού της


΄Α ρ θ ρ ο  4
Χρονική διάρκεια της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η χρονική διάρκεια της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι απεριόριστη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

΄Α ρ θ ρ ο  5

1. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις(ΑΕΣ).

2. Οι παραπάνω προβλεπόμενες κατηγορίες για να εγγραφούν μέλη στην ΠΑΣΕΓΕΣ, απαιτείται να υποβάλλουν σ’ αυτή :
α) Έγγραφη αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το καταστατικό του, οργάνου του Συνεταιρισμού
β) Αντίγραφο του πρακτικού του αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, από το οποίο να προκύπτει η αποδοχή του καταστατικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και η απόφαση για την εγγραφή του.
γ) Αντίγραφο του καταστατικού τους, και της δικαστικής αποφάσεως που το ενέκρινε, καθώς και αριθμό εγγραφής τους στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών του Δικαστηρίου.
δ) Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο της Εποπτικής Αρχής και όσον αφορά στους ενεργούς αγροτικούς συνεταιρισμούς αποδεικτικό έγγραφο της Εποπτικής Αρχής ότι έχουν χαρακτηριστεί ενεργοί
δ) Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ. Η ιδιότητα του μέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ αποκτάται από την ημερομηνία, που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο έχει καταβάλει την προβλεπόμενη τακτική ετήσια εισφορά του έτους εγγραφής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ.1.1 του παρόντος. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως, ο αιτών Συνεταιρισμός δικαιούται να προσφύγει στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και αποφασίζει οριστικά.


΄Α ρ θ ρ ο  6
Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ δικαιούνται :

1. Να ζητούν τη βοήθεια και ενίσχυσή της σε κάθε περίπτωση, για την προώθηση των θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων, που τα απασχολούν.
2. Για όσα από τα μέλη προβλέπεται από το νόμο η συμμετοχή με αντιπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ δικαιούνται να συμμετέχουν,να υποβάλλουν προτάσεις και να ψηφίζουν με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις της και στις Εκλογικές Συνελεύσεις της για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης της.

3. Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από αυτή συσκέψεις και συνέδρια πανελλήνια ή τοπικά, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συγκροτούμενες ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την πραγμάτωση των σκοπών και των επιδιώξεών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

4. Να χρησιμοποιούν τις σχολές εκπαίδευσης και τα παραρτήματα της ΠΑΣΕΓΕΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.


΄Α ρ θ ρ ο  7
Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ έχουν τις εξής υποχρεώσεις :

1. Να επιδιώκουν την προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων αυτής και των μελών της και να παρέχουν αμέριστη την υποστήριξή τους.

2. Να καταβάλλουν την ετήσια τακτική εισφορά τους και γενικά να συμμετέχουν με εισφορές (τακτικές, έκτακτες, προαιρετικές) στα έξοδα της λειτουργίας της.

3. Να προμηθεύονται και να εγγράφονται συνδρομητές στα κάθε φύσεως έντυπα και εκδόσεις της (περιοδικά, βιβλία, κλπ.).

4. Να στέλνουν τακτικά και έγκαιρα τις ζητούμενες απ’ αυτή στατιστικές ή άλλης φύσεως πληροφορίες και να την ενημερώνουν πάνω σ’ όλα τα σπουδαία συνεταιριστικά και αγροτικά γεγονότα της περιφέρειάς τους.

5. Να απαντούν έγκαιρα στις εγκυκλίους και τα έγγραφά της.

6. Να εφαρμόζουν το καταρτιζόμενο απ’ αυτή ενιαίο σύστημα λογιστικής εξυπηρέτησης

7. Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ και της Διοίκησής της.

8. Να αποστέλλουν στην ΠΑΣΕΓΕΣ επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού τους, με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, και της εγκριτικής αυτών απόφασης του Δικαστηρίου καθώς και τον αριθμό εγγραφής τους στα οικεία βιβλία του Ειρηνοδικείου. Υποχρεούνται επιπρόσθετα να αποστέλλουν αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο και αποδεικτικό της Εποπτικής Αρχής για τις ετήσιες αξιολογήσεις τους όπου και όπως προβλέπεται από το νόμο. Στοιχεία για τον αριθμό των μελών τους και πίνακα των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων, καθώς και κάθε τροποποίηση των στοιχείων αυτών, πρέπει να αποστέλλονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

9. Να προασπίζουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΠΑΣΕΓΕΣ, να ενδιαφέρονται για την προαγωγή του σκοπού της, και να μη προβαίνουν σε πράξεις , που βλάπτουν τα συμφέροντά της .

10. Να αποστέλλουν στην ΠΑΣΕΓΕΣ τα απαιτούμενα στοιχεία από το νόμο σχετικά με την εκπροσώπησή τους από την ΠΑΣΕΓΕΣ στις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (στοιχεία εκπροσώπησης – αντιπροσωπευτικότητας) .

11. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στις οποίες η ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχει και τα εκπροσωπεί.

΄Α ρ θ ρ ο  8
Αποχώρηση Μέλους

1. Τα μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ μπορούν να αποχωρήσουν, όπως ο νόμος ορίζει, μετά από έγγραφη αίτησή τους συνοδευόμενη από σχετική απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης. Η αποχώρηση γνωστοποιείται εγγράφως στην ΠΑΣΕΓΕΣ έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Μέχρι την ημερομηνία αυτή εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών.

2. Το μέλος μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση αποχωρήσεως με νέα έγγραφη αίτησή του συνοδευομένη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της άνω εξάμηνης προθεσμίας.


΄Α ρ θ ρ ο  9
Διαγραφή Μέλους

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, όταν :

α) Στην περίπτωση της διαγραφής του από τα τηρούμενα βιβλία του Ειρηνοδικείου της έδρας του. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως, πτωχεύσεως ή θέσεως σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επομένου άρθρου.
β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην ΠΑΣΕΓΕΣ και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου δ του παρόντος.
γ) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα της ΠΑΣΕΓΕΣ και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων της .
δ) Το μέλος, που δεν πληρώνει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, μπορεί με ειδική απόφαση του Δ.Σ. να μην διαγράφεται, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα μετέχει δια των αντιπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής, πλην της περιπτώσεως α) τάσσει στο μέλος δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και αίρει τον λόγο διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται, όπως και η Γενική Συνέλευση, να ακούσει προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή σε αυτή.


΄Α ρ θ ρ ο  10
Αποχώρηση Διαλυθέντος Μέλους

Μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διαλύεται θεωρείται ότι αποχωρεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία θα δημοσιευθεί ο τελικός ισολογισμός της εκκαθάρισης .
Σε περίπτωση, που η διάλυση του μέλους οφείλεται σε πτώχευση, θεωρείται ότι αποχωρεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ  στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία θα περατωθεί η διαδικασία της πτώχευσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
΄Α ρ θ ρ ο  11

Όργανα της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι :

1) Η Γενική Συνέλευση
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο
3) Το Εποπτικό Συμβούλιο


Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
΄Α ρ θ ρ ο  12
Συγκρότηση – Ψήφοι - Αντιπρόσωποι

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της ΠΑΣΕΓΕΣ και συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, με βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθμεί από δέκα μέχρι διακόσια πενήντα φυσικά πρόσωπα μέλη(10-250) και δύο αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από διακόσια πενήντα ένα μέχρι πεντακόσια μέλη(251-500).Για κάθε επόμενα πεντακόσια μέλη εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο.
Οι αντιπρόσωποι (τακτικοί και αναπληρωματικοί) εκλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

2. Ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος αναπληρώνει το τακτικό αντιπρόσωπο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης αντικαθιστά το τακτικό αντιπρόσωπο μέχρι λήξεως της θητείας του σε περίπτωση εκπτώσεως, θανάτου, ή όταν χάσει την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου, κατά οποιοδήποτε τρόπο.

3. Οι αντιπρόσωποι ασκούν στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ όλα τα δικαιώματα του μέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ.

4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ μπορεί ελεύθερα να καλεί και άλλα πρόσωπα στις Γενικές Συνελεύσεις της.

5. Αντιπροσώπευση αντιπροσώπου ενεργού συνεταιρισμού μέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ στη Γενική Συνέλευση από αντιπρόσωπο άλλου μέλους- ενεργού συνεταιρισμού δεν επιτρέπεται.

6. Σε περίπτωση διαγραφής, ή αποχωρήσεως με οποιονδήποτε τρόπο μέλους από την ΠΑΣΕΓΕΣ , ο αντιπρόσωπος του μέλους, ο οποίος έχει εκλεγεί στα όργανα διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ ή έχει ορισθεί αντιπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχει ή εκπροσωπείται με εκπρόσωπο της, διατηρεί την ιδιότητα του αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου για το οποίο εξελέγη ή ορίστηκε. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση της ανακλήσεως αντιπροσώπου από την Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ από το μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, ή παραιτήσεως, ή αποχωρήσεως του αντιπροσώπου από την Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

7. Στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι αντιπρόσωποι ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών- μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, τα οποία δεν έχουν καταβάλει την εισφορά τους στην ΠΑΣΕΓΕΣ.


΄Α ρ θ ρ ο  13
  Ψήφοι μελών

Στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ κάθε αντιπρόσωπος  έχει μία ψήφο.

΄Α ρ θ ρ ο  14
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφασίζει σ’ όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν την ΠΑΣΕΓΕΣ ή τα μέλη της και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ειδική διάταξη του νόμου, του παρόντος καταστατικού ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η ψήφιση και τροποποίηση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού και Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Λειτουργίας .
γ) Ο καθορισμός ετήσιας τακτικής εισφοράς των μελών της, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της.
δ) Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού για δάνεια, που μπορεί να συνάπτει για εκπλήρωση των σκοπών της.
ε) Η έγκριση για την αγορά, την ανταλλαγή ή την πώληση ακινήτων.
στ) Η έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού κάθε χρήσης, καθώς και των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων της και η απαλλαγή αυτών από τις ευθύνες.
ζ) Ο καθορισμός της γενικής αγροτικής και συνεταιριστικής πολιτικής, που πρέπει να ακολουθεί η ΠΑΣΕΓΕΣ.
η) Η επιβολή ειδικής εισφοράς για την πραγματοποίηση των παρακάτω σκοπών: α) αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) αντιμετώπιση ή κάλυψη έκτακτων δαπανών, γ) κάλυψη ζημιών, δ) αντιμετώπιση κάθε ανάγκης οικονομικής, η οποία εμποδίζει την λειτουργία της και την εκτέλεση του σκοπού της.
θ) Η διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία β και ε της παρ.2 του παρόντος, αρμοδιοτήτων της.

΄Α ρ θ ρ ο  15
Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ με απόφασή του καθορίζει το χρόνο σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της ΠΑΣΕΓΕΣ. Μπορεί όμως, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνέλθει σε άλλη πόλη της χώρας.
Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές του και κοινοποιείται στους αντιπροσώπους μέλη της γενικής συνέλευσης, με συστημένη επιστολή που ταχυδρομείται ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνόδου της Συνέλευσης.
Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζονται επίσης ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνόδου, αν η συνέλευση είναι η πρώτη ή δεύτερη, και ο αριθμός των αντιπροσώπων, που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας. Παράλληλα με την πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, με απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο ισολογισμός με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (απολογισμός).
Η ημέρα της αποστολής της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόμενος από το νόμο, το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί μόνο σε περίπτωση απολύτως ειδικής κατ’ αντικειμενική κρίση ανάγκης.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του όλου αριθμού των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ’ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, οι παραπάνω αντιπρόσωποι συγκαλούν απ’ ευθείας μόνοι τους τη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως η οποία υπογράφεται απ’ όλους τους αντιπροσώπους.

4. Ο ίδιος αριθμός αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή θεμάτων σε οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει αιτιολογημένη την εγγραφή, υποχρεούται ή να συμπεριλάβει τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη, αν δεν έχει ταχυδρομηθεί η πρόσκληση, ή μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, να αποστείλει στα μέλη της συμπληρωματική ημερήσια διάταξη με τα προταθέντα θέματα. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δεν θα εγκρίνει την εγγραφή των θεμάτων, υποχρεούται να υποβάλει την απορριπτική απόφαση του στη γενική συνέλευση με πλήρη αιτιολογία, και να ειδοποιήσει απλώς περί τούτου τα αιτούντα μέλη.


΄Α ρ θ ρ ο  16
Απαρτία

1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ  με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων των εχόντων δικαίωμα ψήφου αντιπροσώπων. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των αντιπροσώπων  της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από μία ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και έγκυρα λαμβάνει αποφάσεις πάνω στα θέματά της με την πλειοψηφία των σ’ αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 18 του παρόντος.

2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:
α) διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ
β) τροποποίηση του Καταστατικού της,
γ) μεταβολή του σκοπού της,
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων των εχόντων δικαίωμα ψήφου αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες αντιπρόσωποι των  ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων των εχόντων δικαίωμα ψήφου αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

΄Α ρ θ ρ ο  17
Συνεδρίαση – Συζήτηση - Ψηφοφορία

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή όταν αυτός απουσιάζει το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης, που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στις φανερές ψηφοφορίες υπογράφονται από τους ψηφολέκτες.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου ή μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλίση, υπό την επιμέλεια των δυο ψηφολεκτών, που ορίζονται από την γενική συνέλευση. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Η ψηφοφορία, που αφορά σε θέματα έγκρισης πεπραγμένων, εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού και του Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

7. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου, όπου αυτή διεξάγεται, κατάλογος των εκλεγμένων από το Συνέδριο αντιπροσώπων – μελών της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα ψήφου.


΄Α ρ θ ρ ο  18
Α π ό φ α σ η

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, την διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, την τροποποίηση του Καταστατικού της, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεταβολή του σκοπού της και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. Για την κήρυξη της ακυρότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2810/2000.


II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
΄Α ρ θ ρ ο  19

Συγκρότηση - Λειτουργία

1. Η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και αναπληρωματικά (επιλαχόντα μέλη).

Η διάρκεια της θητείας του είναι τέσσερα (4) χρόνια.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του εκπρόσωπος του προσωπικού της ΠΑΣΕΓΕΣ, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 20. Ο εκπρόσωπος του προσωπικού συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού. Στα θέματα προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και τα θέματα, που αφορούν στον Γενικό Διευθυντή.

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται και οι σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία των μελών του, ψήφων, τον Πρόεδρο,τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Α’, Β’ και Γ’ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Σύμβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εννέα (9) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου υποχρεωτικά μία (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες. Η πρόσκληση αποστέλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η προθεσμία αυτή δεν τηρείται στην περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερο από επτά (7) μέλη, με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αίτηση, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τα αιτούντα μέλη.

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσιακά στελέχη, μέλη συλλογικών οργάνων Διοίκησης μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, εμπειρογνώμονες, ειδικοί σύμβουλοι που προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί οι παρόντες σύμβουλοι να είναι λιγότεροι από ένδεκα (11).

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη  πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα, που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

10. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

11. Οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 (πόθεν έσχες) (Φ.Ε.Κ. 309Α), όπως τροποποιημένος ισχύει, έχουν εφαρμογή και για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Δ/ντή.


΄Α ρ θ ρ ο  20
Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την ΠΑΣΕΓΕΣ δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του  σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών της ΠΑΣΕΓΕΣ και γενικά τη λειτουργία της για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν άλλως το παρόν καταστατικό ειδικά προβλέπει.

2.  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Μελετά και παρακολουθεί τα αγροτικά, συνεταιριστικά ή άλλα θέματα, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λαμβάνει αποφάσεις πάνω σ’ αυτά .
β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την εκτέλεσή τους από τα λοιπά όργανα της ΠΑΣΕΓΕΣ και τις Υπηρεσίες της.
γ) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα, που θα συζητηθούν σ’ αυτές.
δ) Καταρτίζει τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό της ΠΑΣΕΓΕΣ και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό αυτών. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
ε) Διορίζει ή παύει, μέσα στα όρια του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού, το εν γένει προσωπικό της ΠΑΣΕΓΕΣ,  κατόπιν προτάσεως του Γενικού Διευθυντή .
στ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και για τη διαγραφή μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου .
ζ) Επεξεργάζεται και υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους κανονισμούς της ΠΑΣΕΓΕΣ. Επίσης επεξεργάζεται και εκδίδει υποδείγματα καταστατικών, κανονισμών λειτουργίας των Α.Σ.Ο., των Ομάδων Παραγωγών, των Κ.Ο.Π.Α.Σ., των Ο.Κ.Ε., της Συνεταιριστικής Σχολής, στατιστικής, λογιστικής εξυπηρέτησης και άλλων.
η) Ορίζει τους εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και γενικά των ΑΣΟ σε όλες τις περιπτώσεις, που προβλέπεται εκπροσώπηση ή συμμετοχή τους  πλην αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικούς νόμους ή τα καταστατικά των νομικών προσώπων που συμμετέχει.
θ) Λαμβάνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, που αφορά τη λειτουργία και τους σκοπούς της ΠΑΣΕΓΕΣ, που δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με ειδική διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του νόμου.
ι) Συγκροτεί  Επιτροπές και Ομάδες εργασίας γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Συγκροτεί κατόπιν προτάσεως του Προέδρου Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελούμενη από οκτώ (8) μέλη. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια) Μπορεί για την υποβοήθηση του έργου του να προσλαμβάνει ειδικούς συμβούλους με ειδικές εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση σχετικού με την πρόσληψη έργου η παροχή συμβουλών. Επίσης μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες συγκεκριμένα έργα.
ιβ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΠΑΣΕΓΕΣ, κατά τους όρους του κανονισμού καταστάσεως του προσωπικού και του νόμου.
ιγ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συμμετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας και στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), που αφορούν στο προσωπικό των ΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
ιδ)Προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γενικό Διευθυντή, στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση την μερική ή ολική άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
ιε) Συγκαλεί μια φορά το χρόνο τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των μελών της, για συζήτηση θεμάτων, που τα αφορούν.
ιστ) Συνιστά Επιτροπή Νέων Συνεταιρισμένων Αγροτών, προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα έργα και καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.

3. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι της ΠΑΣΕΓΕΣ, την ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.


΄Α ρ θ ρ ο  21
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. α) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ.
β) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών της ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους
γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος.
ε) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .
στ) Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, τον Α’ Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος και αυτόν απόντα ή κωλυόμενο ο Γ’ Αντιπρόεδρος.


΄Α ρ θ ρ ο  22
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων-Γενικού Γραμματέα


Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, με απόφασή του ορίζει τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου και των  Α’, Β’ και Γ’ Αντιπροέδρων  καθώς και του Γενικού Γραμματέα.


Ά ρ θ ρ ο   23
Ευθύνη-Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε ζημία που προκάλεσαν με υπαιτιότητα τους στην ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς της ΠΑΣΕΓΕΣ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ, καθορίζεται το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης.


IΙΙ. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Α ρ θ ρ ο  24

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, το οποίο απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης με  ισόχρονη θητεία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία των μελών του, ψήφων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο ύστερα από πρόσκληση του και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί οι παρόντες σύμβουλοι να είναι λιγότεροι από πέντε (5) .Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση, την οποία κοινοποιεί προς την Εποπτική Αρχή.

3.Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του Δ.Σ.

4. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, πτυχιούχος ΑΕΙ, που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο

΄Α ρ θ ρ ο  25
Αρχαιρεσίες


1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία συνέρχεται για το σκοπό αυτό κάθε τέσσερα (4) έτη. Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Στις εκλογές προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής δικαστικός λειτουργός, που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της ΠΑΣΕΓΕΣ.

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν οι αντιπρόσωποι ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών- μελών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην ΠΑΣΕΓΕΣ, μέχρι τη λήψη απόφασης για Σύγκληση της Εκλογικής Συνέλευσης. Η έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας των αντιπροσώπων απευθύνεται προς την εφορευτική επιτροπή και κατατίθεται στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ εφόσον το μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ έχει καταβάλλει την ετήσια τακτική εισφορά, είτε αυτοπροσώπως από τον δηλούντα υποψήφιο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέχρι και την 3η εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου και εντός του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ. Ταχυδρομική αποστολή της δήλωσης υποψηφιότητας επιτρέπεται και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον φτάσει στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή η δήλωση μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

3. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε Όργανο της ΠΑΣΕΓΕΣ ταυτόχρονα. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.

4. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του όλου αριθμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση, που προκύπτει κλάσμα, ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια, που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

5. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

6. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων μετά την προηγούμενη διαπίστωση των σχετικών προϋποθέσεων, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των υποψηφίων του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων.
Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες που ανακύπτουν.
Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο,. Το υλικό αυτό φυλάσσεται στα γραφεία της ΠΑΣΕΓΕΣ από το Γενικό Διευθυντή.

7. Η από τα μέλη ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

8. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση τοποθετώντας σε αυτήν αντιπρόσωπο μέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους, ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. 
Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες.

9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα Όργανα διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ (Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών .

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα, που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.


΄Α ρ θ ρ ο  26
Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα Διοίκησης

1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ή υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή.

2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ΄ όλα τα συλλογικά όργανα Διοίκησης εκτελεί υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, πτυχιούχος ΑΕΙ, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη, που ήσαν παρόντα σ΄ αυτή.

4. Τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ,του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου το βιβλίο Μητρώου Μελών καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό προτού να χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται από το Ειρηνοδικείο της έδρας της ΠΑΣΕΓΕΣ.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους ή έκπτωσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
΄Α ρ θ ρ ο  27
Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ οφείλει να είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού. Προσόν θεωρείται η ανώτερη (μεταπτυχιακές σπουδές) γενική αγροτοοικονομική και συνεταιριστική μόρφωση. Η επαρκής γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική) είναι υποχρεωτική.

2. Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ με απόφασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.

3. Η πρόσληψη συντελείται με την υπογραφή μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή σύμβασης εργασίας, η οποία περιλαμβάνει τους όρους αμοιβής και εργασίας του.

4. Εκτός της περιπτώσεως προσλήψεως Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή σε άλλο υπάλληλο της ΠΑΣΕΓΕΣ κατ’ επιλογή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου .


Ά ρ θ ρ ο  28
Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τα εξής καθήκοντα :
α) Επιμελείται τις υποθέσεις και αναπτύσσει δραστηριότητες της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά το νόμο, το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της.
β) Υπογράφει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα επ’ ονόματι της ΠΑΣΕΓΕΣ εκδιδόμενα έγγραφα.
γ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων και τα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο για έλεγχο και υποβολή τους στη γενική συνέλευση.
δ) Εκτελεί τον προϋπολογισμό και υπογράφει τις εντολές πληρωμής.
ε)  Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ.
στ) Επιλαμβάνεται γενικά κάθε εργασίας που αποβλέπει στην πληρέστερη  εκπλήρωση των σκοπών της ΠΑΣΕΓΕΣ.
ζ) Προετοιμάζει τα θέματα, που πρόκειται να εισαχθούν στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
η) Εφαρμόζει τον Κανονισμό Κατάστασης του προσωπικού σε όλο το προσωπικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, επιβάλλει τις προβλεπόμενες απ’ αυτόν πειθαρχικές ποινές και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις πειθαρχικές υποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Κατάστασης του προσωπικού.
θ) Εκπροσωπεί την ΠΑΣΕΓΕΣ ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και λοιπών δημοσίων αρχών, κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Γενικού Διευθυντή ορίζει τους Αναπληρωτές του με τον τίτλο «Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή » .Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αναπληρωτών, καθώς και οι περιπτώσεις αναπλήρωσης αυτού, όταν ο ίδιος κωλύεται ή απουσιάζει.    

3. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει την ευθύνη υπογραφής ορισμένων κατηγοριών εγγράφων της ΠΑΣΕΓΕΣ στους αναπληρωτές του και σε ανώτερους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Απαγορεύεται στον Γενικό Διευθυντή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με οποιαδήποτε νομική σχέση, τυπικά ή άτυπα, πέραν των αρμοδιοτήτων του ως Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την καταγγελία της σχέσεως εργασίας του με την ΠΑΣΕΓΕΣ και την απόλυσή του άνευ αποζημιώσεως.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
΄Α ρ θ ρ ο  29
Πόροι

Ι.  Πόροι της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι :

1. Οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων της ΠΑΣΕΓΕΣ
2. Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14  του ν. 4015/2011.
3. Η ενίσχυση του ν. 4015/2011,που αναφέρεται στην εκπαίδευση.
4. Οι εκούσιες εισφορές των μελών, οι εισφορές τους για τη χρήση των  υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ και οι έκτακτες εισφορές.
5. Οι εισφορές τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού .
6. Τυχόν κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις κλπ. τρίτων, που καταβάλλονται για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς της ΠΑΣΕΓΕΣ ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, προερχόμενες από το εσωτερικό ή το εξωτερικό .
7. Τα από τα περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ έσοδα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο της ΠΑΣΕΓΕΣ. 

ΙΙ. Οι εισφορές των μελών ετήσιες τακτικές ή έκτακτες μπορούν να καταβάλλονται και τμηματικά, στη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ μπορεί να καθορίσει την καταβολή όλων των εισφορών σε δόσεις κατά την κρίση του, τον πρώτο χρόνο της θητείας του με χρονική διάρκεια ρύθμισης το χρόνο της θητείας του Δ.Σ. Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται στα μέλη εκείνα, τα οποία αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία ή ειδικοί λόγοι, νομικών ή άλλων μεταβολών, το επιβάλλουν.

ΙΙΙ.  Οι πόροι και οι πρόσοδοι της ΠΑΣΕΓΕΣ διατίθενται για τις ανάγκες της και για εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και γενικότερων επιδιώξεών της.

΄Α ρ θ ρ ο  30
Λογιστικό Έτος-Έλεγχος.

1.Ο Διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν. 2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα Προεδρικά διατάγματα.ή υπουργικές αποφάσεις όπου σε αυτήν την περίπτωση διενεργείται μόνο από μέλη των ορκωτών ελεγκτών.

2. Δεν μπορεί να οριστούν ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι της ελεγχόμενης οργάνωσης. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση Ορισμού τους. Οι ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο ΔΣ της ελεγχόμενης οργάνωσης και στην Εποπτική Αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3.Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές στην Εποπτική Αρχή.

4.Το ΔΣ υποχρεούται να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να υποβάλουν το πόρισμα τους ή τη σχετική έκθεση τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού. Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου τους. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΠΑΣΕΓΕΣ
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
γ) Την οικονομική κατάσταση της  ΠΑΣΕΓΕΣ που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης  της ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο των καταστατικών της  σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης της.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά στη νομιμότητα και στην ουσιαστική σκοπιμότητα των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

5. Οι ελεγκτές, με αίτηση τους προς το ΔΣ, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα .Το ΔΣ συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.


Ά ρ θ ρ ο  31
Ταμίας

1. Τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών ελέγχονται από τον Ταμία και υπογράφονται από τον Ταμία και το Γενικό Διευθυντή, εκτός αν ο τελευταίος εκχωρήσει το δικαίωμα ή μέρος αυτού στον Προϊστάμενο της λογιστικής υπηρεσίας ή στους αναπληρωτές του.

2. Ο Ταμίας ή ο Γενικός Διευθυντής καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα τακτικά έξοδα δύο (2) μηνών σε τοκοφόρο λογαριασμό και αναλαμβάνει τις καταθέσεις, με εντολή που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής .

Ά ρ θ ρ ο  32
Ηθικές αμοιβές

Σε πρόσωπα, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο συνεταιριστικό κίνημα ή στην ΠΑΣΕΓΕΣ, είτε ως αιρετοί είτε ως υπαλληλικά στελέχη, είτε ως συνεργάτες, η ΠΑΣΕΓΕΣ μπορεί, σε αναγνώριση της προσφοράς τους αυτής, να τους απονέμει τον τίτλο του επιτίμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο  33
Γενικές Διατάξεις

Σε περίπτωση διάλυσης της ΠΑΣΕΓΕΣ η περιουσία της δε διανέμεται μεταξύ των μελών της. Αυτή διατίθεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και περιέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Γεωργικά Πανεπιστήμια της χώρας.

Ά ρ θ ρ ο  34

Το παρόν καταστατικό, που συντάχθηκε αρχικά από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ.αριθμ.136639/12.2.1935 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και τροποποιήθηκε σε συνέχεια με την υπ.αριθμ.65609/16.9.1936 απόφαση του ίδιου Υπουργού. Τούτο ίσχυε μέχρι την 28η Μαρτίου 1938 οπότε δημοσιεύθηκε ο Α.Ν.1154/1936.

Μετά την απελευθέρωση της χώρας επαναφέρθηκε σε ισχύ και διέπει τη λειτουργία της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.785/1943, άρθρο 4 παρ.1 του Ν.389/1945 και του άρθρου 3 του Ν.Δ.261/1947, όπως τούτο τροποποιήθηκε στο μεταξύ με τις αναφερόμενες στο τροποποιούμενο Καταστατικό αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας .

Μετά το Ν.921/1979 «Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών» το παραπάνω καταστατικό, αφού αναπροσαρμόσθηκε και ενοποιήθηκε σύμφωνα προς τις διατάξεις του παραπάνω νόμου σε εφαρμογή της διατάξεως της παρ.5 του άρθρου 68 αυτού τροποποιήθηκε σε ορισμένες διατάξεις του με την από 11-12 Δεκεμβρίου 1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό αποτελούμενο από τριάντα εννέα (39) άρθρα εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ.αριθμ.455/1980 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο τηρούμενο απ’ αυτό Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 276/18.9.1980.

Μετά το νόμο 1257/1982 «Για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των Συνεταιριστικών Οργανώσεων», αφού αναπροσαρμόσθηκε προς τις διατάξεις αυτού του νόμου σε εφαρμογή της διατάξεως της παρ.1 του άρθρου 11 αυτού και αφού τροποποιήθηκε σε ορισμένες συναφείς διατάξεις του με την από 15 Ιουλίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό αποτελούμενο από σαράντα τρία (43) άρθρα εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ.αριθμ.2967/1982 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων.

Μετά τον Ν.1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ν.1644/1986 και Ν.1697/1987 αναπροσαρμόσθηκε προς τις διατάξεις αυτού του νόμου και τροποποιήθηκε σε ορισμένες συναφείς διατάξεις του με την από 29.4.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα, εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ.αριθ.3830/1988 Απόφαση του και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα γενικό αριθμό 276 και ειδικό αριθμό 4477/31.7.89.
Μετά την ισχύ του Ν.2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» με την υπ’ αριθμ. 47/3 – 4.6.2002 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της, αναπροσαρμόσθηκε στις διατάξεις του νέου νόμου 2810/2000 (άρθρο 40 παρ.1) και ενοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα.
Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6046/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 863/2003 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκαν στο οικείο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που τηρείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2003.
Με την υπ’ αριθμ. 49/16-9-2003 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των μελών μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό μου σε ορισμένες αυτού διατάξεις και προσαρμόστηκε και προς τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3147/2003 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα, εγκρίθηκε δε με την υπ’ αριθμ. 6465/2003 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που τηρείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έλαβε αύξοντα αριθμό 8/15.12.2003.
Με την υπ΄αριθ. 52/30.11.2005 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών μου  τροποποιήθηκε το Καταστατικό μου σε ορισμένες αυτού  διατάξεις και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο αποτελούμενο από  τριάντα τρία (33) άρθρα.
Με την υπ΄αριθ. 54/7.12.2006 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών μου συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε το Καταστατικό μου σε ορισμένες αυτού διατάξεις και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο αποτελούμενο από  τριάντα τρία (33) άρθρα.
Με την υπ’ αριθ. 59/31.05.2011 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών μου συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε το Καταστατικό μου σε ορισμένες αυτού διατάξεις και αποτελείται από  τριάντα τρία (33) άρθρα, εγκρίθηκε δε με την υπ’ αριθ. 6630/29-11-2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε αρμοδίως.
Με τις υπ’αριθμ. 63/13.03.2014 και 64/26.06.2014 διαδοχικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των μελών μου τροποποιήθηκε το καταστατικό μου  πλην όμως δεν υπεβλήθηκε το τροποποιημένο προς έγκριση καταστατικό στο αρμόδιο Δικαστήριο λόγω τροποποίησης των σχετικών με την ΠΑΣΕΓΕΣ διατάξεων του ν.4015/2011 με το άρθρο 61 ν.4277/2014(ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014)
Με την υπ’ αριθ. 65/16.10.2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών μου διορθώθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 64/26.06.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών μου, το καταστατικό μου αναπροσαρμόσθηκε στις διατάξεις του νόμου 4015/2011 και ενοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο αποτελούμενο από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα

 

Αθήνα 16.10.2014               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Θ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ                           Ε. ΜΑΡΑΣΛΗΣ

 

Ο καιρός αναλυτικά